لطفا چند لحظه صبر نمائید

شماره حساب های شرکت


بانک ملت
شماره حساب : 4184067800
شماره کارت : 9775 0078 3379 6104

بانک ملی
شماره حساب : 0200494847006
شماره کارت : 8664 9274 9914 6037


شماره حساب ها بنام آقای علی کریمی است